Sunday 21st July 2024
UFABET123.COM

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ufa168vip.info

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง ดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือผู้จัดหาเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท หรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์ของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

นโยบายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ufa168vip.info

ufa168vip.info มุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เราคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราทำเช่นเดียวกัน การคัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง แสดงต่อสาธารณะ หรือเผยแพร่งานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ ufa168vip.info จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำ

การร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณถูกละเมิด คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเรา ในการเขียน:

ก. การระบุงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด ข. การระบุเนื้อหาที่ถูกอ้างว่าถูกละเมิดและข้อมูลที่สมเหตุสมผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ ufa168vip.info ค้นหาเนื้อหาได้ ค. ข้อมูลติดต่อของคุณ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ง. คำแถลงว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย อี คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จ ซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

ตัวแทนลิขสิทธิ์

ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่เราได้รับมอบหมายเพื่อรับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์คือ: UFABET123.inc @ufa123s

การดำเนินการต่อต้านการละเมิด

เมื่อได้รับการร้องเรียน ufa168vip.info จะดำเนินการที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ลบหรือปิดการเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์

Back To Top